Vòng đầu tư là gì?

Vòng đầu tư là quá trình đầu tư của Nhà Đầu Tư(NĐT) trong một kỳ hạn xác định. Vòng đầu tư được tính từ khi bắt đầu mở vòng đầu tư cho NĐT đăng kí đầu tư cho đến khi kết thúc kỳ hạn.