Trong quá trình Chủ đầu tư bán sản phẩm ra ngoài chúng tôi có được quyền biết thông tin về việc sẽ bán sản phẩm như thế nào hay không?

Mọi thông tin đều được công khai minh bạch trên App để đảm bảo quyền lợi cho NĐT.