Tại sao tỷ lệ biểu phải là 100%?

Biểu quyết là việc các Nhà Đầu Tư(NĐT) đưa ra sự lựa chọn về phương án nhận lợi nhuận vào cuối kỳ đầu tư. Tỷ lệ biểu quyết để phương án nhận lợi nhuận được thông qua là 100% NĐT đồng ý tức là tất cả các NĐT trong cùng một sản phẩm tham chiếu cùng biểu quyết lựa chọn một phướng án nhận lợi nhuận theo quy định tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tỷ lệ biểu quyết phải là 100% để đảm bảo sự đồng thuận và hạn chế tranh chấp giữa các NĐT.