Tại sao lại giới hạn việc bán sản phẩm tham chiếu trong vòng 30 ngày sau khi nhóm NĐT lựa chọn bán?

Việc giới hạn thời gian là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các NĐT trong việc trả lợi nhuận.