Sau thời hạn 30 ngày mà sản phẩm không được bán thành công, tuy nhiên nhóm nhà đầu tư vẫn biểu quyết 100% muốn bán sản phẩm thì có thể gia hạn thêm số ngày để bán căn hộ không?

Hiện chưa có quy định về việc gia hạn, sau thời hạn 30 ngày mà sản phẩm không được bán thành công, khoản đầu tư sẽ được tự động bán lại cho App.