Sau khi hết thời hạn đầu tư, trong bao nhiêu lâu thì NĐT sẽ được thanh toán lợi nhuận và nếu App chậm trả lợi nhuận thì chế tài xử lý như thế nào?

Khoản lợi nhuận sẽ được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ hạn. Trong trường hợp chậm thanh toán thì lãi chậm trả được tính trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Hiện tại lãi chậm trả được áp dung là 10%/năm và có thể được thay đổi tùy theo từng giai đoạn.