Sau bao lâu lại mở tiếp một vòng đầu tư khác?

Điều này phụ thuộc vào chính sách tại từng thời điểm được công bố trên App.