Sản phẩm tham chiếu là gì?

Là bất động sản thuộc các dự án khác nhau do Nhà đầu tư (NĐT) lựa chọn, làm tham chiếu khi tính lợi nhuận giữa giá bán và giá trị ban đầu tại thời điểm đầu tư.