Nhà đầu tư có được chuyển nhượng một phần khoản đầu tư của mình không?

NĐT được quyền chuyển một phần khoản đầu tư của mình nhưng phần đầu tư đó không được thấp hơn giá trị tối thiểu là 100 triệu đồng.