NĐT có thể xem thông tin của NĐT khác hay không?

Nhà Đầu Tư(NĐT) có thể xem các thông tin cơ bản được NĐT khác cho phép App công bố. Các mọi thông tin khác của NĐT được cam kết giữ bảo mật bởi Sunshine Tech(SST).