NĐT có thể rút vốn đầu tư trước khi hết kỳ hạn đầu tư không?

Nhà Đầu Tư(NĐT) không được rút vốn đầu tư trước hạn, tuy nhiên NĐT có thể sử dụng tính năng tạm ứng và tính năng chuyển nhượng để phục vụ cho nhu cầu tài chính ngắn hạn của mình.