NĐT có được rút ngắn kỳ hạn đầu tư được không?

NĐT có nhu cầu thanh khoản có thể đăng bán khoản đầu tư của mình trong thời gian đầu tư cho NĐT khác hoặc sử dụng chức năng tạm ứng chứ không thể rút ngắn kỳ hạn.