NĐT có được đầu tư thêm vào một sản phẩm tham chiếu không?

Trong trường hợp sản phẩm đó chưa được đầu tư hết khi đã quá thời gian chốt vòng đầu tư, Nhà đầu tư muốn đầu tư thêm có thể mua lại phần đầu tư của chính sản phẩm đó từ các nhà đầu tư khác hoặc đầu tư thêm khi Sunshine Tech mở vòng đầu tư tiếp theo.