Một NĐT có thể đầu tư đến 100% giá trị sản phẩm được không?

Một NĐT có thể đầu tư cả 100% giá trị sản phẩm trong trường hợp chưa có NĐT nào khác chọn cùng sản phẩm đó.