Làm sao để thực hiện đầu tư?

  • Đăng ký tài khoản: NĐT tải và đăng ký tài khoản của mình trên App.
  • Đăng ký đầu tư: App sẽ mở vòng đầu tư cho NĐT đăng ký trong vòng 15 ngày làm việc. NĐT sau khi đăng ký tài khoản, chọn dự án, chọn tòa, chọn căn hộ tham chiếu muốn đầu tư, chỉ phải trả một khoản tiền đặt cọc tương ứng 10% giá trị khoản đầu tư của mình và ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh để xác nhận hình thành giao dịch.
  • Chốt quyền đầu tư: Sau 15 ngày nêu trên, NĐT có 5 ngày làm việc tiếp theo để chuyển toàn bộ số tiền đầu tư còn lại. Hết 5 ngày làm việc, quyền đầu tư sẽ được xác nhận và lợi nhuận được tính từ thời điểm này.