Khi nào NĐT được phép tạm ứng? Chi phí tạm ứng được tính như thế nào?

Nhà Đầu Tư(NĐT) có thể sử dụng tính năng tạm ứng sau 03 tháng kể từ ngày chốt quyền đầu tư.  Phí tạm ứng tính bằng lợi nhuận cố định + 2%; Phí tạm ứng quá hạn tính bằng lợi nhuận tối thiểu + 4%.