Khi biểu quyết giá bán sản phẩm tham chiếu ra ngoài NĐT được quyền lựa chọn giá bán bất kỳ hay có mức giá sàn?

NĐT được chọn bán sản phẩm tham chiếu ra ngoài với mức giá sàn không thấp hơn mức Giá mua lại.