Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản thỏa thuận được ký kết giữa bên hợp tác (“Nhà Đầu Tư”) và Sunshine Tech. Trong đó, Sunshine Tech sẽ đồng ý nhận và quản lý phần vốn góp của Nhà Đầu Tư để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư không trái với quy định của pháp luật, Nhà Đầu Tư sẽ nhận lợi nhuận cam kết và lợi nhuận tăng thêm theo giá trị bất động sản tham chiếu.