Hình thức đầu tư này có cần sự chấp thuận, cho phép của cơ quan Nhà nước trước khi thực hiện hay không?

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền tham gia hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Đầu tư năm 2014 mà không cần phải xin phép. Khi Sunshine Tech sử dụng vốn hợp tác vào các mục đích khác nhau thì đảm bảo tuân thủ các quy định về giấy phép, chấp thuận từ Cơ quan Nhà nước (nếu có, tuỳ từng trường hợp).