Có ngân hàng bảo lãnh cho khoản đầu tư của NĐT không?

Hiện tại không có bảo lãnh ngân hàng. Khoản đầu tư được bảo lãnh thanh toán bởi Sunshine Group.