Có các gói đầu tư nào và lợi nhuận ra sao?

Các gói đầu tư sẽ tuỳ thuộc vào chính sách tạị từng thời điểm và được công bố trên App.