Chức năng nhượng khoản đầu tư của NĐT được hiển thị bao lâu trên App?

Chức năng chuyển nhượng sẽ được hiển thị trên App kể từ thời điểm sau 3 tháng kể từ ngày chốt quyền đầu tư cho đến thời điểm biểu quyết chốt lời.