Chính sách bán hàng được đưa ra tại thời điểm nào?

Chính sách bán hàng sẽ được đưa ra trước thời điểm biểu quyết 45 ngày.