Chi phí khi bán được căn hộ qua đại lý?

Mức phí này có thể thay đổi tuỳ vào chính sách từng thời điểm và hiện được quy định là 4%/giá bán, không thu của NĐT nhưng được trừ vào lợi nhuận tham chiếu khi chi trả cho NĐT.